Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
ROZWIŃ MENU ZWIŃ MENU
Regulamin serwisu powrót

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu aukcyjnego Auxioner.com

 

Przedstawiony dokument, dalej jako Regulamin, normuje zasady i warunki korzystania z oddanego Użytkownikom, w pełni funkcjonalnego serwisu aukcyjnego Auxioner.com umożliwiającego stały dostęp do informacji handlowej, monitoring aukcji oraz uczestnictwo w aukcjach przedmiotów oferowanych przez Wystawców, organizacji aukcji internetowych jak również możliwość sprzedaży przedmiotów lub kolekcji.

Spis treści

I. Auxioner (Auxioner.com)

II. Użytkownik

III. Wystawcy

IV. Aukcje

V. Sprzedaj swój przedmiot

VI. Utwórz swoją aukcję

VII. Postanowienia dodatkowe

VIII. Załączniki

 

I. Auxioner (Auxioner.com)

 

Auxioner (występujący pod nazwą handlową Auxioner.com) to przedsiębiorca, ale jednocześnie platforma handlowa Auxioner.com działająca on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie internetowej www.auxioner.com. Auxioner świadczy stały dostęp do informacji handlowej umożliwiającej Użytkownikom nieograniczony wgląd w ofertę handlową oraz monitoring aukcji przedmiotów oferowanych przez Antykwariaty, Domy Aukcyjne, Galerie i inne podmioty – zwanych łącznie Wystawcami. Auxioner.com scalił w jednej lokalizacji szeroką ofertę Wystawców i oddał Użytkownikom do korzystania jednolitą platformę prezentacji informacji handlowej Wystawców oraz zawierania transakcji (umów sprzedaży) między Użytkownikami a Wystawcami [zob. IV. Aukcje].

Auxioner umożliwia również Artystom utworzenie własnej aukcji [zob. VI. Utwórz swoją aukcję], a także wystawienie przedmiotu lub kolekcji przez Użytkownika celem skojarzenia z Wystawcą i umożliwienia nawiązania pośrednictwa handlowego – sprzedaży [zob. V. Sprzedaj swój przedmiot].
Korzystanie przez Użytkowników z serwisu Auxioner.com jest dla Użytkowników nieodpłatne (bezpłatne).

 

 

II. Użytkownik

 

Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mogąca w imieniu własnym nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (traktowane w Regulaminie jak osoba prawna), która po dokonaniu rejestracji w serwisie Auxioner.com, utworzyła konto i uzyskała możliwość korzystania z serwisu, nawiązując w ten sposób umowę z Auxioner, której przedmiotem są usługi świadczone w serwisie, i wyrażając tym samym zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu i świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Tworząc konto Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych w nim danych, w tym pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi – należytą reprezentację osób działających w imieniu takiego podmiotu.
  W przypadku zmiany danych Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie dokonać ich aktualizacji. Proces rejestracji zakończony jest w następstwie potwierdzenia linku przesłanego na adres poczty internetowej, przeznaczony do kontaktu z Użytkownikiem. Potwierdzenie linku jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
  i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 • Podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem, kierowania pism, wniosków itp. jest poczta elektroniczna, na adres mailowy Użytkownika.
 • Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Użytkownik nie może używać kont innych Użytkowników.
 • Profil Użytkownika jest niezbywalny, z zastrzeżeniem sukcesji uniwersalnej (przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot) w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami. Małżonek może powierzyć profil do używania drugiemu małżonkowi, ze skutkiem dla tego pierwszego.
 • Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim lub nieumocowanym do reprezentacji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną danych rejestracyjnych, w tym loginu i hasła. W przypadku utraty lub wejścia w posiadanie danych do logowania przez osobę nieuprawnioną Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Auxioner.com w celu zablokowania nieuprawnionego dostępu, bądź też zmiany danych dostępowych. Do tego momentu Auxioner nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieuprawnionego dostępu.
 • Korzystanie przez Użytkownika z systemów automatycznego logowania bądź innych podobnych rozwiązań odbywa się na ryzyko tego Użytkownika.
 • Auxioner zastrzega sobie prawo informowania Użytkownika, że jego zachowanie narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 • Auxioner zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji danych Użytkowników i może domagać się niezwłocznego potwierdzenia (odpowiednimi dokumentami) prawdziwości danych (np. tożsamości) oraz uprawnienia do reprezentacji podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Brak potwierdzenia danych uprawnia do zawieszenia profilu na czas oznaczony, do momentu zrealizowania powyższego wniosku Auxioner. Bezskuteczny upływ terminu uprawnia Auxioner do usunięcia profilu Użytkownika, za uprzednim wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu do potwierdzenia.
 • Intencją Auxioner jest dbałość o zachowanie wysokich standardów etycznych oraz lojalności pomiędzy Użytkownikami a Wystawcami. W przypadku rażącego naruszania Regulaminu, pomimo wezwania Użytkownika do zaniechania określonego postępowania lub też usunięcia skutków naruszenia, bądź w przypadku nieuzasadnionego niewywiązania się z dokonanej transakcji (zawartej umowy) z Wystawcą i niewykazania, na wezwanie Auxioner.com, zasadności stanowiska prawnego Użytkownika, Auxioner jest uprawniony do zawieszenia (na czas oznaczony lub nieoznaczony) profilu użytkownika a w skrajnym przypadku – usunięcia profilu Użytkownika.
 • W przypadku zawieszenia profilu Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu
  i poprawiania danych, przeglądania serwisu jak podmiot niezarejestrowany, bez możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności – całości usług serwisu.
 • W okresie zawieszenia profilu Użytkownik nie może założyć innego profilu, a w przypadku usunięcia profilu Użytkownik nie może założyć nowego profilu bez uprzedniej zgody Auxioner.
 • Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Auxioner dla celów związanych z realizacją usług przez Auxioner.com.
  Auxioner jest administratorem danych osobowych Użytkowników będącymi osobami fizycznymi, a podane dane osobowe zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką prywatności Auxioner – Załącznik nr 1. Użytkownikowi przysługuje prawo poprawiania lub usunięcia danych osobowych.
 • W przypadku wniosku o usunięcie danych osobowych, to jest on równoznaczny z wnioskiem o usunięciu profilu Użytkownika.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Firmy Auxioner.
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z serwisu w każdym czasie, nie tylko w terminie 14 dni od dnia założenia profilu – czyli ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Auxioner.
  W celu rezygnacji z serwisu (lub odstąpienia od umowy) należy skorzystać z instrukcji
  i można też skorzystać z formularza (wzoru) zawartych w Załączniku nr 2. W odniesieniu do Użytkowników niebędących osobami fizycznym Auxioner.com zastrzega sobie prawo do wykazania prawidłowości reprezentacji lub umocowania do działania w imieniu tego rodzaju Użytkowników. W następstwie rezygnacji następuje usunięcie profilu Użytkownika oraz usunięcie danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną.
 • Zachowanie danych osobowych Użytkownika jest jednak dopuszczalne, mimo wniosku o ich usunięcie lub usunięcia profilu, w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w wypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z usług serwisu Auxioner.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, do czasu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania.

 

III. Wystawcy

           

Wystawcami są Antykwariaty, Domy Aukcyjne, Galerie i inne podmioty profesjonalnie (w ramach działalności gospodarczej) zajmujące się sprzedażą przedmiotów i kolekcji.  

Auxioner dopełnia starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, a w zakresie współpracy – także dobór do współpracy Wystawców o uznanej, ugruntowanej renomie, rzetelnych oraz zorientowanych na Użytkowników.

 

IV. Aukcje

 

 • Użytkownik, który zdecyduje się na kupno przedmiotu zaoferowanego przez Wystawcę, może skorzystać z funkcjonalności serwisu Auxioner.com i zawrzeć transakcję, czyli umowę sprzedaży (nabycia przedmiotu lub kolekcji) z Wystawcą, zgodnie z odrębnym regulaminem Wystawcy, za pośrednictwem serwisu Auxioner.com.
 • Auxioner udostępna Użytkownikom i Wystawcom trzy tryby zawierania transakcji
  z Wystawcami, tj. aukcje:
 • a)   Live, odbywającą się w czasie rzeczywistym;
 • b)   Automatycza, o z góry określonym terminie jej trwania, wyznaczonym początku 
 • i momencie zakończenia;
 • c)   Kup teraz, umożliwiającą bezpośrednio, w czasie rzeczywistym nabycie (kupno) przedmiotu lub kolekcji; 
 • Aukcje prowadzone są w walucie polskiej Złoty (PLN). Wartości podane w walucie USD oraz EUR prezentowane są jedynie w celach informacyjnych, na podstawie bieżącego kursu walut obcych podanego przez Narodowy Bank Polski  (www.nbp.pl).
 • Korzystanie z platformy Auxioner.com wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia komputerowego (w tym urządzenia przenośnego, np. smartfona, tableta) połączonego
  z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer  11.0 lub wyższej, Firefox 26 lub wyższej, Chrome 31 lub wyższej, Opera 18 lub wyższej, Safari 5.1.7 lub wyższej, IOS  7+ lub wyższej  oraz Android 4+ lub wyższej z włączoną obsługą javascript.
 • Auxioner nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, utrudnienia, awarie, w tym brak możliwości uczestnictwa w aukcji i zawarcia transakcji, spowodowane po stronie Użytkownika, operatora łącza internetowego albo awarią urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do obsługi serwisu Auxioner.com. Auxioner nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w funkcjonowaniu łącza internetowego.
 • Auxioner nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą oraz nie gwarantuje, że Wystawca jest uprawniony do zawarcia umowy, ani wykonania umowy. Auxioner.com nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem zachowania Użytkowników lub Wystawców, w szczególności za naruszenie warunków Regulaminu, ani za jakość, bezpieczeństwo lub legalność przedmiotu lub kolekcji, prawdziwość lub aktualność danych prezentowanych przez Wystawców.
 • Auxioner nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika informacji lub materiałów pobranych ze strony www.auxioner.com
 • Auxioner nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność informacji handlowej o przedmiocie lub kolekcjach z rzeczywistym stanem rzeczy, ani też za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wystawcę, w tym ewentualne szkody transportowe. Środki transportu i sposób zabezpieczenia, lub też ubezpieczenia na czas przewozu powinny być dostosowane do wartości i właściwości przedmiotu lub kolekcji.

 

V. Sprzedaj swój przedmiot

 

 • Auxioner umożliwia Użytkownikom przedstawienie przedmiotu lub kolekcji celem skojarzenia z wyspecjalizowanym Wystawcą i umożliwienia nawiązania bezpośredniej relacji z Wystawcą – pośrednictwo handlowe w sprzedaży.
 • Przedstawiony przedmiot lub kolekcja mogą mieścić się wyłącznie w następujących rodzajowo określonych kategoriach: sztuka współczesna, sztuka użytkowa, biżuteria i zegarki, meble i antyki, kolekcje, sztuka dawna i inne (varia).
 • Użytkownik zobowiązuje się do nie przedstawiania przedmiotów lub kolekcji, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub może zmierzać do naruszenia prawa, w szczególności jest zakazany, narusza prawa osób trzecich, wymaga uprzednich pozwoleń, narusza dobre obyczaje.
 • Użytkownik, który zdecyduje się na przedstawienie przedmiotu lub kolekcji Wystawcy, może skorzystać z funkcjonalności serwisu Auxioner.com i dokonać prezentacji (opisowej i fotograficznej), która udostępniania jest Wystawcom. Ewentualne nawiązanie relacji handlowej z Wystawcą odbywa się zgodnie z odrębnym regulaminem Wystawcy, za pośrednictwem serwisu Auxioner.com
 • Auxioner nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą.
 • Postanowienia części IV Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.

 

VI. Utwórz swoją aukcję

 

1. Auxioner umożliwia Artystom przygotowanie oraz utworzenie własnej aukcji

2. Artysta, który zdecyduje się na przedstawienie przedmiotu lub kolekcji celem stworzenia aukcji może skorzystać z funkcjonalności serwisu Auxioner.com i dokonać prezentacji (opisowej i fotograficznej) swojego dzieła w celu sprzedaży aukcyjnej za pośrednictwem serwisu Auxioner.com

3.  Artysta oświadcza, że zgłaszone do aukcji przedmioty stanowią jego wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku przedmiotów stanowiących współwłasność zgłoszenie do aukcji powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli. 

4. Auxioner ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu do sprzedaży bez podawania przyczyn

 

VII. Prawa autorskie

 

 • Strona internetowa www.auxioner.com stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) (dalej: „Prawo Autorskie”). Zabrania się jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej www.auxioner.com bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Auxioner. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień oraz innych przepisów Prawa Autorskiego Auxioner będzie domagać się naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń przewidzianych przez Prawo Autorskie.
 • Sposób używania strony internetowej.

Użytkownik wchodząc na stronę www.auxioner.com oświadcza, iż akceptuje fakt, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść strony internetowej www.auxioner.com a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem, ingerencja w użytkowanie niniejszej strony przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, do prób uzyskania dostępu do tych części strony internetowej www.auxioner.com, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego itp., do rozpowszechniania na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Postanowienia dodatkowe

 

 1. Auxioner działa pod firmą Auxioner.com Agnieszka Domańska-Penar z siedzibą w Głogowie Małopolskim, przy ul. Szymanowskiego 4, NIP: 8132741200, adres mailowy: info@auxioner.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, dostępną
  na https://prod.ceidg.gov.pl, w zakładce: Baza Przedsiębiorców.
 2. Podstawową formą kontaktu i porozumiewania się z Auxioner oraz rozpatrywania reklamacji jest korespondencja mailowa na adres: info@auxioner.com.
 3. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres mailowy (ust. 2 powyżej), bądź na adres pocztowy (ust. 1 powyżej). Reklamacja powinna zawierać login Użytkownika oraz dokładny i szczegółowy opis zastrzeżenia, a także proponowany sposób załatwienia reklamacji, jak również dane kontaktowe (adres mailowy powinien być zbieżny z podanym przy rejestracji profilu) do prowadzenia korespondencji.
 4. Auxioner udziela odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli jednak reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozstrzygnięcia, Auxioner zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie zakreślając (opisując) wymagane dane. W takim wypadku termin do załatwienia (i rozstrzygnięcia) reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o rozstrzygnięciu reklamacji. Rozstrzygnięcie zapadłe w trybie odwoławczym jest ostateczne. W postępowaniu odwoławczym postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Auxioner, której przedmiotem są usługi świadczone przez Auxioner na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a Auxioner będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Szczegółowe informacje na temat trybu
  i procedur rozstrzygania sporów dostępne są na www.ihrzeszow.ires.pl, w zakładce: Przyjmowanie i Załatwianie Spraw, następnie: Polubowne rozwiązywania sporów, a także
  na www.uokik.gov.pl, w zakładce: Konsumenci.

Użytkownik będący osobą fizyczną ma możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr .

Przed zainicjowaniem sprawy prosimy pierwszoplanowo o rozważenie, czy reklamacja lub spór dotyczy Auxioner, czy może Wystawcy.

 1. Integralną częścią Regulaminu są:

a)    Załącznik nr 1 – Polityka prywatności Auxioner - ochrona danych osobowych.

b)    Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia
o odstąpieniu


 

IX. Załączniki

 

Załącznik nr 1 Polityka prywatności Auxioner – ochrona danych osobowych.

 

Intencją Auxioner jest dbałość o zachowanie wysokich standardów etycznych oraz lojalności pomiędzy Użytkownikami a Wystawcami serwisu.

 

Twoje dane osobowe, zakres wykorzystania oraz okres ich przechowywania.

 

1. Auxioner jest administratorem Twoich danych osobowych (dane Użytkownika) i przetwarza dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Auxioner dla celów związanych z realizacją usług przez Auxioner.com.
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Auxioner może udostępniać dane Użytkownika dla Wystawcy celem realizacji usługi sprzedaży oraz w celach analitycznych oraz podmiotom logistycznym (firmy kurierskie), celem realizacji usługi wysyłki. Obejmuje to również partnerów spoza Unii Europejskiej. W przypadku udostępnienia Twoich danych wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

 

2. Auxioner przetwarza Twoje dane wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.

 

3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje :

3.1 dane kontaktowe
3.2 dane logistyczne niezbędne do dokonania wysyłki,
3.3 dane koniecznych do wystawienia faktury
3.4 dane Internetowe, w związku z odwiedzeniem naszego serwisu, tj. identyfikator Użytkownika, adres IP jego urządzenia IT, system operacyjny i rodzaj użytej przeglądarki internetowej, informacje o lokalizacji jego urządzenia IT; data i czas udziału w aukcji, informacje o złożonych ofertach i limitach
3.5 dane o Twoim profilu Użytkownika, w tym: historię Twojej aktywności na aukcjach oraz historię zamówień

Dane o Twoim profilu Użytkownika zbieramy w celu poprawy jakości świadczenia naszych usług oraz najlepszego dopasowania oferty marketingowej do Twoich indywidualnych potrzeb – profilowanie. Twój profil Użytkownika powstaje poprzez analizuję informacji o przedmiotach, którymi jesteś zainteresowany oraz aukcjach w których brałeś udział.
Twój profil Użytkownika nie jest udostępniany, nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.
Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie naszych usług wykorzystujemy tzw. cookie – pliki zapisywane na dysku Użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał z naszego serwisu m.in. jakie kategorie odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszego serwisu do Twoich potrzeb. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

4. Okres przechowywania Twoich danych 

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących Umowy.

 

Zmiana/aktualizacja danych
1. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie do:
- dostępu do treści danych osobowych oraz do poprawiania lub zmiany (aktualizacji) należących do niego danych osobowych.
- wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych
- wniesienie sprzeciwu na tworzenie lub przetwarzanie danych w ramach Twojego profilu Użytkownika
- usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

W celu wykonania którejkolwiek z wymienionych czynności należy skontaktować się z administratorem niniejszej strony: info@auxioner.com. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

2. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zbieranie i przetwarzanie ich danych powinni bezzwłocznie opuścić stronę www.auxioner.com

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu: info@auxioner.com


Auxioner zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

 

Załącznik nr 2

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Auxioner, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Również
w każdym czasie Użytkownik może dokonać rezygnacji z serwisu Auxioner.com.

Użytkownik może zrobić to przesyłając oświadczenie o powyższej treści na mail: resign@auxioner.com

Rezygnacja w drodze elektronicznej jest wystarczająca.

Użytkownik może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy (w wersji dokumentu), który umieszczono poniżej. Wzór ten można wykorzystać także do rezygnacji w każdym czasie
z serwisu Auxioner.com

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Prawo odstąpienia od umowy lub rezygnacja z serwisu Auxioner.com nie niweczą skutków zawartych transakcji lub skutków uczestnictwa w licytacji w stosunkach prawnych z Wystawcą. Odstąpienie od umowy lub rezygnacja z serwisu Auxioner.com mają skutek tylko wobec Auxioner i nie mają wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika wynikłe z transakcji lub złożenia prawnie wiążącej oferty wobec Wystawcy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dla konsumentów)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku stanowczej woli odstąpienia
od umowy lub rezygnacji z serwisu Auxioner.com, oraz przesłać na podane adres pocztowy lub adres e-mail: info@auxioner.com)

 

 

 


Auxioner.com, ul. Szymanowskiego 4

36-060 Głogów Małopolski

info@auxioner.com

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Auxioner / o mojej rezygnacji z serwisu Auxioner.


Data zawarcia umowy, to ……………………………………….,

Imię i nazwisko ………………………………………………………...


Login Auxioner …………………………………………………………

 

Własnoręczny, czytelny podpis* ……………………………………..

*podpis powinien składać się co najmniej z pierwszej litery imienia oraz pełnego brzmienia nazwiska.

 

Top